Finexis oferuje kompleksowy zakres usług związanych z pełnieniem funkcji administracji centralnej wymaganej do obsługi funduszy inwestycyjnych. Jesteśmy dumni z faktu, że nasza firma samodzielnie zapewnia pełen zakres czynności operacyjnych bez korzystania z outsourcingu. Dzięki temu możemy mieć pewność, że świadczone przez nas usługi są na najwyższym poziomie przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad procesem ich realizacji.

Księgość Funduszy

Obsługa Administracji Funduszy zawiera nastepujące zadania:

 • Tworzenie budżetu Funduszy
 • Wycena portfela inwestycyjnego
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz wycena aktywów i pasywów Funduszy
 • Kontrola zgodności Funduszy z obowiązującym stanem prawnym oraz prospektem Funduszu
 • Uzgadnianie stanów ksiąg rachunkowych z Depozytariuszem
 • Kalkulacje podatkowe i odzyskiwanie zapłaconego podatku
 • Raportowanie naruszeń i niezgodności do lokalnego regulatora oraz zawiadamianie audytora
 • Przechowywanie i zarządzanie korespondencją
 • Obliczanie i publikacja wartości aktywów netto (NAV) i prowadzenie sprawozdań dla klientów
 • Naliczanie i dokonywanie płatności odpowiednich podatków i należności
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych

FINEXIS S.A. do swoich działań wykorzystuje platformę MULTIFONDS

Kontakt z Klientem

Na prośbę klienta i w jego imieniu możemy wykonać następujące dodaktowe usługi:

 • Przygotowywanie poufnych dokumentów kierowanych do wiadomości określonych osób
 • Przechowywanie, archiwizacja oraz niszczenie dokumentów
 • Porozumiewanie sie z określonymi osobami np. prawnikami w sprawach związanych z aktywami Funduszu
 • Umożliwianie określonym osobom dostępu do poufnych informacji (np. dostęp do poczty e-mail)
 • Konsolidacja dystrybucji dokumentów i informacji

 

Przedstawicielstwo

 • Doradztwo w wyborze najlepszego produktu i struktury oraz powiązanych usług
 • Rewidowanie i uaktualnianie kontraktów i dokumentów regulujących strukture Funduszu
 • Zapewnienie adresu Funduszu
 • Organizacja i koordynacja spotkań Zarządu Funduszu
 • Zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń
 • Zarządzanie archiwyzacją dokumentów prawnych
 • Rejestracja i dokonywanie zmian w dokumentach przedstawionych Izbie Handlowej
 • Przechowywanie oryginalnych wersji wszystkich istotnych dokumentów
 • Obsługa rachunków Funduszu

Tworzenie Funduszy

 • Agent ds. Administracji – Obsługa administracji funduszy – Tworzenie Funduszy
 • Rola koordynatora pomiędzy wszystkimi udziałowcami podczas procesu tworzenia Funduszu
 • Składanie aplikacji do regulatora (CSSF), dokonywanie rejestracji u notariusza oraz izbie handlowej etc.
 • Przygotowywanie wymaganych kontraktów z Depozytariuszem i Agentem ds. Administracyjnych
 • Otwarcie kont wymaganych do rozpoczęcia kalkulacji wartości aktywów netto (NAV)

Struktury i produkty:

 • SIF – Specialized Investment Funds
 • FCP – Fonds Commun de Placement
 • SICAV – Société d’Investissement à Capital Variable
 • SICAR – Société d’Investissement à Capital Risque
 • SICAF – Société d’Investissement à Capital Fixe
 • SOPARFI – Société de Participation Financière
 • SPF – Société de Participation Familiale
 • RAIF
 • ELTIF

 

Dla następujących strategii inwestycyjnych:

 • Akcje, Obligacje, Instrumenty Pochodne, Derywaty
 • Nieruchomości
 • Private Equity
 • Fundusze hedgingowe
 • Ubezbieczenia na życie

Agent Transferowy

Usługi Agenta Transferowego (TA) oparte są na procedurach AML i KYC (Anti-Money-Laundering, Know Your Customer) i uwzgledniają:

 • Sprawdzenie zgodności emitowanych jednostek uczestnictwa z prospektem
 • Dokonywanie rejestru uczestników
 • Obliczanie wysokości prowizji
 • Rozliczanie tranzakcji
 • Prowadzenie obsługi klienta
 • Zarządzanie wypłatami dywident
 • Skladanie raportów